info@telegram.cz Telegram

Telegram, přenášený pomocí telegrafie, má více výzamů:

  • Občanský telegram – zpráva občanského charakteru
  • Vojenský telegram – zpravidla strategického a operačního významu
  • Depeše – rychle přenášená psaná zpráva
  • Zimmermannův telegram – šifrovaná diplomatická zpráva z r. 1917, jejíž rozluštění Brity přispělo ke vstupu USA do 2. světová války

Občanský telegram

Telegram byl expresní komunikační nástroj na bázi telegrafu, který se začal hojně využívat ve druhé polovině 19. století a upadat v 90. letech 20. století, kdy ho vytlačilo masové rozšíření telefonů a posléze internetu. Neplést s telexem (dálnopisem). Telegram byl ve své době nejrychlejším prostředkem k předání zprávy na velkou vzdálenost. Používal se hlavně do míst, kde nebyl zaveden telefon. Avšak i pokud telefon zaveden byl, čekalo se na meziměstská spojení často i hodiny, takže při potřebě rychlého sdělení se využil raději telegraf, který měl vlastní vedení.

Zprávy byly adresátovi předávány v tištěné podobě, někdy šlo o text vytištěný na proužkách papíru nalepených na blanket. Telegram se doručoval někdy ihned, někdy se donesl při roznášení pošty, často si musel adresát pro tuto zprávu dojít na místní poštovní úřad. Pokud měl adresát telefon, přečetla mu pošta telegram do telefonu. S ohledem na vysoké ceny telegramů byl tento způsob komunikace využíván spíše výjimečně, pro důležité informace jako například svatba, pohřeb nebo hospitalizace; u blahopřání mohl být telegram vytištěn na ozdobný blanket.

Charakteristické bylo použití slova „STOP“ v obsahu telegramů – do telegramu nebylo možné vložit interpunkci, a tak, aby nedocházelo ke špatným výkladům vět, tečku v interpunkci zastoupilo slovo „STOP“. Na konci telegramu již slovo „STOP“ nebylo nutné.

Vojenský telegram

Dostávají se stále více do popředí zájmu a objem jejich prodeje prudce narůstá. Výhodou jsou minimálními nároky na údržbu a dlouhá žívotnost.

Depeše

Depeše (z francouzského dépêcher – pospíšit si) je rychle předávaná psaná zpráva, pro kterou se dnes používá pojem telegram (přesněji telegrafní depeše). Dříve se název užíval pro výměnu zpráv mezi ministrem zahraničí a diplomatickým agentem.

Zimmermannův telegram

Zimmermannův telegram nebo také Zimmermannova depeše, byla šifrovaná zpráva (depeše), která byla během první světové války zaslána německým ministrem zahraničí Arthurem Zimmermannem na německé velvyslanectví v USA ve Washingtonu, D.C. a posléze přeposlána mexické vládě. Telegram byl však již při posílání do vyslanectví ve Washingtonu odposlechnut Brity, kteří ho posléze rozluštili a předali vládě USA.